คำขอเพิ่ม/ลดจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีของสำนักงานบัญชีตัวแทน            ต.ท.04

ยื่นต่อ อธิบดีกรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขประจำตัว NID 13 หลัก
ชื่อสำนักงานบัญชีตัวแทน
ใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนเลขที่
วันที่ออกใบอนุญาต ใบอนุญาตหมดอายุ

        สำนักงานบัญชีบัญชีตัวแทนขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริง โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเป็นตัวแทนตามที่กรมสรรพากรกำหนดทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ