คำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน            ต.ท.06

ยื่นต่อ อธิบดีกรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขประจำตัว NID 13 หลัก
ชื่อสำนักงานบัญชีตัวแทน
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ : ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน      ห้องเลขที่       ชั้นที่
เลขที่      ตรอก/ซอย      หมู่ที่
ถนน      แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ      จังหวัด
รหัสไปรษณีย์      โทรศัพท์      โทรสาร
อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address)
ใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนเลขที่
วันที่ออกใบอนุญาต ใบอนุญาตหมดอายุ

        มีความประสงค์ของใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนตามประกาศกรมสรรพากรเนื่องจาก

     สำนักงานบัญชีตัวแทนได้จัดส่ง

ใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนฉบับเดิมให้กรมสรรพากรทางไปรษณีย์แล้ว (กรณีใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนชำรุด)
ใบแจ้งความให้กรมสรรพากรทางไปรษณีย์แล้ว (กรณีใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนสูญหาย)