เมื่อยื่นคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนแล้วขอให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่านดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บันทึกคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนไปที่ สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี ชั้น 18 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1.     คำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน (แบบ ต.ท.01) ที่ผู้ที่อำนาจลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

2.     สัญญาการตั้งตัวแทนและข้อตกลงในการแต่งตั้งสำนักงานบัญชีตัวแทนฯ (แบบ ต.ท.03) ตามจำนวนรายลูกค้าที่แจ้งในแบบ ต.ท.02

3.     ภาพถ่ายแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีฯ (แบบ ส.บช.5) และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการบัญชีของผู้ทำบัญชีฯ (แบบ ส.บช.6) ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ กระทรวงพาณิชย์ สำหรับผู้ทำบัญชีให้ลูกค้าตามที่แจ้งในแบบ ต.ท.02

4.     ภาพถ่ายแบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่รับทำบัญชี (แบบ ส.บช.5-1) ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้ขีดแถบสี หรือขีดเส้นใต้ ตามรายชื่อลูกค้าในแบบ ต.ท.02

5.     หลักฐานหนังสือรับรองและใบเสร็จรับเงินการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร ซึ่งจัดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชีที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ ตามหลักสูตรที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ

6.     กรณีเป็นคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ให้ส่งมอบหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ แล้วแต่กรณีด้วย

 

เมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วน กรมสรรพากรโดยคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้เป็นสำนัก

บัญชีตัวแทนจะดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดต่อไป และจะแจ้งผลเมื่อดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จ