คําขอต่ออายุ /ขอขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตเป็นสํานักงานบัญชีตัวแทน ต.ท.05

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขประจำตัว NID 13 หลัก
ชื่อสำนักงานบัญชีตัวแทน
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ : ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน ห้องเลขที่ ชั้นที่
เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ที่
ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
E-mail Address
ใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนเลขที่
วันที่ออกใบอนุญาต ใบอนุญาตหมดอายุ

มีความประสงค์

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสํานักงานบัญชีตัวแทนตามประกาศกรมสรรพากร
ขอขยายเวลาต่ออายุและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นสํานักงานบัญชีตัวแทนตามประกาศกรมสรรพากร เนื่องจาก
และขอแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
  1. ณ วันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต มีลูกค้าแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนแล้วจำนวน ราย
  2. นาย นาง นางสาว ผู้เป็นหัวหน้าสำนักงาน/กรรมการ/หุ้นส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำบัญชี ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร จำนวน ชั่วโมง ซึ่งจัดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชีที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร ราย เมื่อวันที่
สํานักงานบัญชีตัวแทนขอรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสํานักงานบัญชีและข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริง โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเป็นตัวแทนตามที่ กรมสรรพากรกําหนดทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ